A- A A+

Home »

Rekompensaty dla ławników

ZMIANA WYSOKOŚCI REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW
Prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku informuje, że od 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1443) ulega zmianie wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych:

• za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co jest 111,43 zł.,

• dodatkowo ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 10,55 zł.,

• ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.