Home » Biegli sądowi

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w sekretariatach wydziałów Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz w BOI.
Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Jak zostać biegłym sądowym?
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu (oryginał do wglądu),
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Opinia i zgoda zakładu pracy,
 • Zapytanie o karalność – z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Wypis z KRS – jeżeli osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym
Sądu Okręgowego w Świdnicy
.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 05 listopada 2012 r. uległa zmianie kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczania wynagrodzenia biegłych sądowych.
Aktualnie obowiązująca kwota to: 1766,46 zł.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 6 maja 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzeń biegłych sądowych (Dz. U. poz. 508 i 518).

KontaktGłuchoniemi

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185

KOMUNIKAT

Zarządzenie dot. zamknięcia KASY SĄDU od dnia 13.03.2020r.

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.

Zawiadomienie pokrzywdzonych
Sąd Rejonowy w Kłodzku zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie II K 1684/19 (PR 2 Ds. 957.2018.D), że w dniu 09 lipca 2020r. o godzinie 11.00 w sali 226 odbędzie się rozprawa przeciwko Wioletcie Z. oskarżonej o dokonanie szeregu oszustw za pośrednictwem Internetu w okresie od 25 lipca 2017r. do 01 marca 2019r., tj. o czyny z art. 286§1 kk i inne.