A- A A+

Home » Biuro Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze

Biuro Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze

Biuro Podawcze

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

pok. 103, parter
tel. 074 865 13 00
fax. 074 865 13 01

e-mail; biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów

Godziny pracy
od 7.30 do 15.30
(przerwa: 12.00 – 12.30)

pok. 117, parter
tel. 074 865 13 17
e-mail: 
punktinformacyjny@klodzko.sr.gov.pl

 

 

Standardy obsługi interesantów w biurach i punktach obsługi interesantów w Sądach Powszechnych

Organizacja i zasady działania  Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowy w Kłodzku

§ 1.

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, przy ul. Bohaterów Getta nr 15 – pok. nr 117 i prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Kłodzku.

§ 2.

1.      BOI przyjmuje interesantów w dni pracy Sądu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 15:30, z przerwą w godzinach 12:00 – 12:30.

2.      Do obsługi BOI wyznaczam Starszego Inspektora – Panią Danutę Bujek.

3.      W przypadku nieobecności w pracy w/w pracownika, funkcje BOI przejmuje Biuro Podawcze, a w szczególności Kierownik Biura.

§ 3.

Do zadań BOI należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów oraz ułatwienie
w uzyskaniu niezbędnych informacji, a w szczególności:

1.      Udzielanie informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach niezbędnych do prawidłowego wniesienia sprawy do sądu.

2.      Udzielanie informacji o właściwości miejscowej i rzeczowej sądów wszystkich instancji.

3.      Udzielanie informacji o terminach i miejscach rozpraw.

4.      Udostępnianie formularzy procesowych oraz wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały.

5.      Informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wnoszenia.

6.      Informowanie o kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz sposobach uiszczania kosztów wraz z podawaniem numerów rachunków bankowych Sądu.

7.      Informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego
z urzędu.

8.      Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji oraz godzinach urzędowania sekretariatów i przewodniczących wydziałów.

9.      Informowanie o danych kontaktowych i godzinach urzędowania innych sądów.

10.  Kierowanie do właściwych sal rozpraw.

11.  Informowanie o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.

12.  Udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności
i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.

13.  Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych, listy mediatorów, listy adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników oraz adresów kancelarii w zakresie właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz innych organizacji pozasądowych.

  § 4.

1.      Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie,  na  zasadach  i  w  zakresie określonym w § 31 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

2.      Pracownik BOI w toku wykonywania swych obowiązków służbowych obowiązany jest umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę ochronę ich słusznego interesu, wykazując przy tym wysokie kompetencje, cierpliwość i wysoki poziom kultury osobistej.

3.      Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu obowiązani są do współpracy z pracownikiem BOI.

§ 5.

POI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

§ 6.

1.      Pracownik BOI, w porozumieniu z kierownikiem właściwego sekretariatu wydziału sądu, może bezpośrednio udostępniać stronie akta do przejrzenia.

2.      Udostępnianie akt następuje po wykazaniu przez stronę tożsamości, a co do innych osób niż strona, po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

3.      Przeglądanie akt odbywa się w pomieszczeniu czytelni (w obecności pracownika BOI lub innego pracownika sądowego), lub bezpośrednio w sekretariatach wydziałów sądu.

§ 7.

1.      Działanie BOI będzie oceniane na podstawie ciągłego badania zadowolenia interesanta.

2.      Badanie przeprowadzane będzie na podstawie udostępnianej interesantom, którym udzielono informacji, ankiety.

3.      O możliwości wypełnienia ankiety informował będzie pracownik BOI.

4.      Zbiór wypełnianych przez interesantów ankiet będzie się odbywał na zasadach wrzucenia ankiety do specjalnej skrzynki znajdującej się w BOI.

Wypełniane ankiety będą w okresach 6-miesięcznych przekazywane Kierownikowi Oddziału Administracyjnego, celem ich analizy oraz opracowania i przedstawienia wyników Prezesowi Sądu.

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.